PC-IN Plzeň - Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Úvodní informace

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci poměru založeného smlouvou uzavřenou mezi Vámi a Janem Chocholkou, IČ 04048709, s místem podnikání Sokolovská 773/35 Plzeň.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Jan Chocholka, IČ 04048709, s místem podnikání Sokolovská 773/35 Plzeň (dále jen „Správce“).

Obecně - co vše patří mezi osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

Na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a dále neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (daňové, účetní, archivační), která se na nás vztahuje.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, místo podnikání, telefonní číslo, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu trvání smlouvy a následně po dobu tří let po ukončení předmětného smluvního vztahu.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V případě, že byste se domnívali, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života nebo s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to přímo u Správce.

Námitku můžete vznést také proti zasílání obchodních sdělení. V takovém případě Vám nebudeme newslettery a obchodní sdělení zasílat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Plzni dne 22.11.2018

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a marketingových akcí Provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Provozovatel postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění Objednávky a marketingových akcí Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním pomocí odhlašovacího odkazu ve spodní části e-mailové zprávy anebo zasláním písemného nesouhlasu na adresu info@pcinplzen.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a má právo tento souhlas odvolat.

Máte dotazy nebo připomínky?

Pro případné dotazy nebo připomínky k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu info@pcinplzen.cz nebo kontaktovat přímo naše konzultanty.

Zaujali jsme vás? Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zde »


PC-IN Plzeň

Reference

PilsProjekt
29.05.2024
PilsProjekt

Sledujte nás