PC-IN Plzeň - Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“) ke koupi a prodeji zboží a provozu služeb blíže specifikovaných v čl. VI. těchto Podmínek (dále jen „Zboží nebo Služby“), které nabízí Provozovatel svým Zákazníkům, a týkají se veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniklých na základě smlouvy uzavřené dle článku II. těchto Podmínek (dále jen „Smlouva“). Tyto Podmínky jsou vydány v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále též jako „zákon“).

I. Smluvní strany

Smluvními stranami je Jan Chocholka, DiS., IČ: 04048709, s místem podnikání Sokolovská 773/35, 323 00 Plzeň, na straně jedné jako Provozovatel (dále jen „Provozovatel“) a Objednatel služeb na straně druhé (dále jen „Zákazník“). Smluvní strany jsou blíže specifikovány níže.

1. Zákazníkem společnosti může být
a) jakýkoliv člověk, který je svéprávný, tj.způsobilý k právnímu jednání, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel,
nebo b) rovněž právnická osoba, pokud s Provozovatelem řádně uzavře smlouvu dle článku II. Uzavření smlouvy těchto Podmínek.

2. Spotřebitelem je dle ust. § 419 zákona každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pro tyto Zákazníky platí rovněž speciální čl. XV. těchto Podmínek, který má v případě rozporu přednost před ostatními ustanoveními těchto Podmínek.

3. Podnikatelem je dle ust. § 420 zákona ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Dokončením objednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s ustanovením Smlouvy a těchto Podmínkami, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednaného Zboží nebo Služby dle nabídky Provozovatele a s Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.

5. Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí Zboží nebo Služeb, které nabízí Provozovatel, nevznikají žádná práva na užívání, používání registrovaných značek, obchodních názvů, ochranných známek, log společnosti a obdobných práv Provozovatele.

II. Uzavření smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti přijetím objednávky (nejčastěji on-line odesláním a doručením řádně vyplněného objednávkového formuláře Provozovateli prostřednictvím jeho Internetových stránek www.pcinplzen.cz) (dále jen „Objednávka“) a v případě, že Zákazník učiní objednávku s pomocí některého prostředku pro komunikaci na dálku, zasláním potvrzení Provozovatele o přijetí objednávky zboží nebo o registraci objednané služby Zákazníkovi. Smlouva o poskytování Služby nabývá účinnosti dnem, kdy je na bankovní účet Provozovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba vyplývající z uskutečněné objednávky Zákazníka. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

2. Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. Pokud konkrétní Zákazník nesplní dvakrát svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má Provozovatel právo odmítnout další objednávky tohoto Zákazníka.

3. Jestliže je pro zajištění Služby Provozovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i pro případ objednávky Zboží.

4. Splněním všech náležitostí nabývá Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem účinnosti. Uzavřením Smlouvy se Provozovatel a Zákazník zavazují k dodržování Smlouvy a těchto Podmínek.

5. Smlouvou se Provozovatel zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá Zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní nebo poskytne Služby a Zákazník se zavazuje, že Zboží nebo Službu převezme a zaplatí cenu stanovenou v článku XIII. Těchto podmínek.

6. Zákazník objednáním Zboží nebo Služby od Provozovatele potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a se všemi dalšími podmínkami aplikovatelnými na uvedený smluvní vztah a projevuje s nimi svůj úplný a neodvolatelný souhlas a akceptaci.

7. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody Provozovatele a Zákazníka nebo na základě zákonných důvodů.

III. Doba trvání smlouvy a místo plnění

1. Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu určitou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak. Délka trvání Smlouvy je určena výběrem Zákazníka dle zvolené doby, na kterou smlouvu uzavírá. K obnovení Smlouvy v jejím aktuálním znění dochází opětovně vždy s novým fakturačním obdobím této již existující Služby za podmínky řádné úhrady všech závazků ze strany Zákazníka vůči Provozovateli a potvrzení ze strany Provozovatele.

2. Pro trvání smlouvy o prodeji Zboží se použijí ustanovení zákona.

3. Smluvní vztah končí z následujících důvodů:
a. odstoupením od smlouvy, anebo
b. neuhrazením splatné pohledávky řádně a včas, anebo
c. uplynutím sjednané doby, anebo
d. výpovědí smlouvy, anebo
e. z dalších důvodů uvedených níže nebo ve Smlouvě.

4. Ukončením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti uhradit Provozovateli veškeré závazky plynoucí z poskytovaných služeb až do ukončení smluvního vztahu ani odpovědnosti za případné způsobené škody Provozovateli.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají právo od této Smlouvy kdykoli odstoupit z důvodů uvedených v zákoně, v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě.

2. Zákazník může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí Zboží, resp. prvního spuštění Služby, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Provozovatele, uvedenou na jeho oficiálních internetových stránkách. Provozovatel umožňuje Zákazníkovi odstoupit od smlouvy též prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

3. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy:
a. o poskytování Služeb, které Provozovatel začal poskytovat s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
b. o dodávce Zboží, které bylo upraveno před dodáním podle výslovného přání Zákazníka,
c. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze,
d. o dodávce Zboží, u něhož došlo po dodání k nenávratnému (neodstranitelnému) smíšení s jinou věcí anebo, jež se stalo nedílnou součástí jiné věci,
e. o dodávce Zboží, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
f. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Zákazník porušil jejich původní obal,
g. o dodání digitálního Zboží nebo Služby, pokud byl dodán online a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

4. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být nepoškozené a v původním obalu bez známek užívání a opotřebení. Zboží nelze vracet na dobírku. Byla-li Zákazníkovi již poskytnuta Služba, je Zákazník povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5. Po obdržení vráceného Zboží vrátí Provozovatel Zákazníkovi do čtrnácti dnů od okamžiku doručení všechny peněžní prostředky, které od něho na základě této smlouvy přijal. Způsobem vrácení je zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Provozovatele: Sokolovská 773/35, 323 00 Plzeň, Zákazník podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek potvrzuje, že s takovým způsobem doručení souhlasí.

6. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vyhrazuje si Provozovatel právo vrátit Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Zákazník nese odpovědnost za škodu od okamžiku převzetí Zboží do okamžiku, než je Zboží doručeno zpět Provozovateli. Pokud je zboží v této době poškozeno nebo zničeno, má nárok na vrácení peněžních prostředků jen v přiměřené výši.

8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zboží nebo Služeb nebo její část v těchto případech:
a. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo Služby se již neposkytují;
b. výrazným způsobem se změnila cena Zboží nebo Služby.

9. Provozovatel je oprávněn v případě poskytování Služby odstoupit od Smlouvy, pokud Zákazník ve lhůtě 14 dnů od přerušení poskytovaných Služeb neodstraní příčiny, pro které bylo poskytování Služeb přerušeno. Rozhodnutí o využití tohoto oprávnění je na Provozovateli.

10. Odstoupení nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka je považováno za doručení.

V. Vypovězení smlouvy

Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět pouze však z důvodů uvedených v zákoně, v těchto Podmínkách nebo ve Smlouvě.

VI. Služba a Zboží

1. Službou se rozumí veškeré konkrétní služby objednané Zákazníkem z nabídky Provozovatele a potvrzené Provozovatelem.

2. V současné době Provozovatel nabízí především následující Služby:
2.1. systém PC-IN MAIL, kterým se rozumí inteligentní systém pro hromadné a automatické zasílání e-mailů.
2.2. systém Editorstránek, kterým se rozumí jednoduchý online editor webových stránek.

Výčet služeb se může změnit podle aktuální nabídky Provozovatele.

3. Zbožím se rozumí veškeré konkrétní věci a produkty objednané Zákazníkem z nabídky Provozovatele a potvrzené Provozovatelem.

Výčet Zboží se může změnit podle aktuální nabídky Provozovatele.

VII. Objednávka

1. Uzavřením Smlouvy dává Zákazník najevo svůj souhlas a porozumění s tím, že je povinen do Objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o své osobě a v případě jejich změny je povinen bez zbytečného odkladu provést nebo řádným způsobem zajistit jejich aktualizaci v databázi Provozovatele. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

2. Po uzavření Smlouvy a splnění případných dalších náležitostí (například uhrazení Služby nebo doručení všech potřebných dokumentů nebo souhlasů) bude Zákazníkovi doručeno Zboží nebo zřízena a zprovozněna objednaná Služba a Zákazník zároveň získává svůj unikátní přístup do administračních rozhraní, odkud spravuje své služby a jejich rozsah a taktéž veškeré kontaktní údaje. Ke každé zprovozněné službě Zákazník od Provozovatele získá přístupové údaje nutné k využívání služby.

3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu o Službách s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas a není-li k tomuto písemně zmocněn. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje, používané technologie, jakož i další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele, a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.

4. Provozovatel není nijak zodpovědný za zneužití přihlašovacích údajů Zákazníka nebo osobních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptoval objednávku služby nebo provedl jakoukoli požadovanou změnu či úpravu již existujících záznamů a služeb, pakliže toto zneužití nezpůsobil sám Provozovatel. Za zneužití těchto údajů ze strany Provozovatele nemůže být považováno jejich zaslání Zákazníkovi na jím uvedený kontaktní e-mail po zřízení služby, ani jejich opětovné zaslání či sdělení Zákazníkovi poté, co o jejich opakované sdělení požádá a bude dostatečným způsobem ověřena oprávněnost jeho požadavku.

5. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem vyrozumět Provozovatele v případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení jeho přístupových práv.

6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv od Zákazníka vyžadovat doklady včetně ověřených písemností, listin a podpisů k prokázání jakékoliv skutečnosti pro Provozovatele významné zejména pro uzavření Smlouvy, ukončení Smlouvy, trvání Smlouvy, změny Smlouvy, jakož i pro potvrzení pokynů Zákazníka.

7. Provozovatel je oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu se Zákazníkem, pokud požadavky Zákazníka jsou zcela nepochybně v rozporu se zákonem.

8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na kontaktní e-mail zasílat obchodní sdělení a informace o novinkách ve své nabídce. Takový email splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Zákazník dále souhlasí s tím, že Provozovatel může použít informace o Zákazníkovi (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pro své marketingové účely.

9. Zákazník obdrží jako přílohu potvrzení přijetí objednávky jedno znění těchto všeobecných obchodních podmínek na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí Zboží nebo Služby.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a marketingových akcí Provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Provozovatel postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Provozovateli za účelem splnění Objednávky a marketingových akcí Provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním pomocí odhlašovacího odkazu ve spodní části e-mailové zprávy anebo zasláním písemného nesouhlasu na adresu info@pcinplzen.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům a má právo tento souhlas odvolat.

IX. Doručení Zboží, provoz Služby a reklamace

1. Provozovatel k zasílání Zboží využívá Českou poštu, příp. PPL CZ s.r.o. Poštovné a balné po České republice činí 130,-Kč. Pokud si Zákazník zakoupí Zboží v hodnotě vyšší než 10.000,-Kč, je doprava zdarma.

2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je Zboží zpravidla expedováno do tří pracovních dnů po obdržení objednávky, a to na adresu Zákazníkem uvedenou v objednávce.

3. Má-li Provozovatel Zboží odeslat, odevzdá Zboží Zákazníkovi podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní Zákazníkovi podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. V případě Zákazníka spotřebitele se Zboží považuje za dodáno až okamžikem předání Zákazníkovi dopravcem.

4. Zákazník podpisem přepravci při převzetí Zboží potvrzuje, že Zboží bylo dodáno v nepoškozeném stavu.

5. Osobní odběr je možný po vzájemné domluvě, a to na dohodnuté adrese.

6. Provozovatel se zavazuje dodat Zboží nebo poskytovat Služby v ujednaném množství, jakosti a provedení.

7. Provozovatel zajistí provoz Služeb tak, jak vyplývá z jejich specifikace ve Smlouvě / na stránkách www.pcinplzen.cz, vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti Služby zajistí Provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve specifikaci Služby uvedeno jinak, neposkytuje k ní Provozovatel bezplatný zkušební provoz. Součástí poskytovaného servisu je provoz zákaznické podpory, na kterou se Zákazník může obrátit se svými dotazy, požadavky, či připomínkami v pracovních dnech od 7:30 do 18:00 hodin. Provoz zákaznické podpory je u jednotlivých Služeb zajišťován v souladu a v rozsahu s nabízenými Službami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákaznická podpora není technickou podporou pro Zákazníky.

8. Provozovatel komunikuje se Zákazníkem především prostřednictvím svých internetových stránek www.pcinplzen.cz a dále pomocí e-mailu či telefonu. Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím svého administračního rozhraní, běžnou e-mailovou poštou, běžnou listovní poštou, prostřednictvím chatu, či telefonu. Provozovatel může pro zajištění požadavku Zákazníka zejm. jakéhokoli zásahu do Zákazníkova uživatelského účtu a/nebo v něm evidovaných služeb, vyžadovat ze strany Zákazníka autorizovaný způsob komunikace nebo zaslání žádosti doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem Zákazníka. V případě nedodržení nutné autorizace má Provozovatel právo požadavek na změnu odmítnout.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz Služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému (např. požár atp.), který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných Služeb a/nebo sítě, má Provozovatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných Služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Provozovatel právo v případě takovéto situace informovat Zákazníka o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.

10. Provozovatel je oprávněn změnit přístupové údaje, upravit parametry Služby nebo analyzovat data Služby i bez souhlasu Zákazníka a to za předpokladu, že je toto opatření nutné k zajištění řádného poskytování příslušné Služby nebo zajištění bezproblémového provozu souvisejícího zařízení a softwarového vybavení. V případě podezření týkajícího se porušení povinností Zákazníka je Provozovatel oprávněn provést kontrolu dat a přerušit či omezit provoz příslušné Služby. O tomto je povinen Zákazníka bezodkladně informovat.

11. Zákazník může používat pouze zařízení, která nenaruší provoz sítě Provozovatele, nejsou v rozporu se zákonem a chráněnými právy třetích osob a splňují všechny homologační a jiné požadavky na používání v ČR. Zákazník si pořídí nezbytný hardware a software potřebný pro přístup do sítě a učiní veškerá opatření k ochraně svých dat, jakožto opatření k zabránění průniku do jeho sítě a k jeho zdrojům. Zákazník zodpovídá za funkčnost svých zařízení a dalších prostředků potřebných k přístupu do sítě Internet.

12. Jestliže Zákazník odstranil příčiny, pro které byly pozastaveny Služby, Provozovatel neprodleně do 2 pracovních dnů obnoví jejich poskytování.

13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za data, která zveřejňuje zákazník v síti Internet, ani za data, která zákazník v této síti získá. Provozovatel nenese odpovědnost za bezpečnost počítačové sítě (intranetu) zákazníka. Provozovatel neodpovídá za obsah přenášených dat.

14. Zákazník ohlašuje závady a poruchy a rovněž reklamace na zákaznickou podporu Provozovatele prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným komunikačním kanálem, který má Provozovatel se Zákazníkem sjednán, a to na kontakty uvedené na stránkách Provozovatele. Zákazník je povinen ohlásit své identifikační údaje dle jím využívané služby, na které závadu zjistil, a to dle níže uvedených ustanovení pro danou službu.

15. Provozovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která Zákazník poskytuje v rozporu s těmito Podmínkami a obecně platnými právními předpisy a normami. Provozovatel má právo provádět kontroly připojeného koncového zařízení z hlediska shodnosti druhu a typu zařízení a způsobu jeho zapojení a připojení.

16. Provozovatel se zaručuje odstraňovat Zákazníkem nahlášené závady Služby v nejkratším možném termínu. Pokud bude při odstraňování závady nebo poruchy zjištěno, že tato závada nebo porucha není způsobená chybou Služby Provozovatele, ale na zařízeních Zákazníka, má Provozovatel právo na náhradu veškerých vzniklých nákladů a výdajů.

17. Provozovatel nenese odpovědnost za informace a údaje uvedené Zákazníkem nebo za informace a údaje Zákazníkem prostřednictvím Služeb Provozovatele zveřejňované či zpřístupňované.

18. Provozovatel není povinen kontrolovat obsah webu, dat a informací šířených Zákazníkem.

19. Zákazník nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných Služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Provozovatelem a Zákazníkem jinou formu. Na kompenzaci Zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Zákazníkovi poskytované služby Provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby.

20. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu Služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
- způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
- vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze Zákazníků Provozovatele,
- jejichž příčinou je vyšší moc.
Za vyšší moc se považují dle těchto podmínek zejména případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany ani nemohou ovlivnit, jako např. živelné pohromy, stávky, povstání, mobilizace, válka, neočekávané výpadky dodávek elektrické energie nezaviněné účastníky apod.

21. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hovory či jiná forma komunikace mezi ním a Provozovatelem mohou být nahrávány či jinak monitorovány z důvodů zkvalitnění služeb.

22. Zákazník se zavazuje sdělit bez zbytečného odkladu Provozovateli jakékoliv poruchy či přerušení provozu, závady zjištěné na zařízení Provozovatele nebo na svém zařízení, ztrátu nebo poškození tohoto zařízení.

23. Za začátek poruchy je považován okamžik jejího nahlášení Zákazníkem Provozovateli způsobem uvedeným v těchto Podmínkách, nebo okamžik zjištění poruchy Provozovatelem, přičemž hledisko počátku poruchy je skutečnost, která z výše uvedených možností nastane dříve.

24. Zákazník se zavazuje jakékoliv reklamace dodávaných služeb reklamovat vůči Provozovateli způsobem, který je popsán v čl. XV. písm. A bod 4 odst. a), když tento postup platí pro všechny Zákazníky. Práva z odpovědnosti za vady jsou uvedena v čl. XV. písm. A bod 3. Lhůta pro vyřízení reklamace má být přiměřená povaze a rozsahu vadu.

25. Zboží nebo Služby se považují za vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného Zboží nebo Služby a vady v dokladech nutných pro používání Zboží nebo Služby.

26. Nebezpečí škody přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží nebo zapojením Služby. Týž následek má, nepřevezme-li Zákazník Zboží nebo Službu, i když mu s ní Provozovatel umožnil nakládat.

27. Škoda na Zboží nebo Službě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Provozovatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

28. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží nebo Služba byla vadná již při převzetí.

29. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo:
a. na odstranění vady dodáním nového Zboží nebo Služby bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti, která je vadná.Není-li výše uvedený postup možný, může Zákazník odstoupit od smlouvy,
b. na odstranění vady opravou,
c. na přiměřenou slevu z ceny,
d. odstoupit od smlouvy.

30. Zákazník sdělí Provozovateli, který způsob řešení vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu, tj. do týdne po oznámení vady. Jednou zvolený způsob řešení vady nemůže Zákazník již bez souhlasu Provozovatele změnit. Jestliže Provozovatel neodstraní zjištěné vady v přiměřené lhůtě nebo když oznámí Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

31. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

32. Pokud Provozovatel neodstraní vadu včas a řádně nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Jednou zvolený způsob řešení vady nemůže Zákazník již bez souhlasu Provozovatele změnit. Právo na dodání nového Zboží nebo Služby nebo výměnu součásti má Zákazník rovněž v případě odstranitelné vady, jestliže nemůže Zboží nebo Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší množství vad. V takovém případě má Zákazník právo od smlouvy odstoupit.

33. Pokud Zákazník požaduje dodání nového Zboží nebo Služby, vrátí Provozovateli na jeho náklady Zboží nebo Služby původně dodané.

34. K uplatnění předchozích ustanovení platí, že vada musí být vždy oznámena Zákazníkem bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání Zboží nebo poskytnutí Služby. V opačném případě mu právo z vadného plnění nevzniká.

X. Odstávky

1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést u každé služby plánovanou odstávku v rozsahu stanoveném na stránkách www.pcinplzen.cz. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Provozovatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených Služeb provozována, nebo které s provozem Služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost Služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Provozovatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na Internetových stránkách Provozovatele. Pokud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těchto informací, bude mu zpráva odeslána na jeho kontaktní e-mail. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při provádění odstávky na straně Provozovatele či při výpadku Služby vlivem dalších okolností, může dojít ke ztrátě dat Zákazníka. Zákazník je sám zodpovědný za zálohování dat umístěných nebo provozovaných na zařízeních Provozovatele a Provozovatel za jejich ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel negarantuje doručení oznámení Zákazníkovi, odeslání na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka je považováno za doručení.

2. Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách, o víkendech či svátcích. Z takto provedených odstávek Zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

XI. Vyloučení z provozu

1. Zákazník se zavazuje zdržet se prostřednictvím služeb Provozovatele zejména:
1.1. Nabízení nebo šíření obsahu, jakož i provozování činností a služeb, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, evropským právem a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.
1.2. Propagování potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.
1.3. Nabízení nebo šíření nezákonného pornografického materiálu.
1.4. Provozování warez, gamez, crack serverů anebo obsahů s podobným zaměřením.
1.5. Provozování download serverů, chat serverů, serverů nabízejících nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám.
1.6. Provozování aplikací zaměřujících se na rozesílání spamu.
1.7. Porušování autorských a jiných práv třetích osob, včetně ostatních práv duševního vlastnictví.
1.8. Používání a šíření nástrojů, které by ohrožovaly bezpečnost sítě internet.
1.9. Zatěžování serverů Provozovatele příliš vytěžujícími skripty nebo aplikacemi či jinak bránit funkcím serverů, nebo provozovat skripty nebo aplikace, které by mohly jakkoli poškodit Provozovatele či třetí osobu.
1.10. Využívání jiných než Provozovatelem přidělených či odsouhlasených prostředků.

2. Provozovatel bez předchozího prokazatelného písemného souhlasu neposkytuje Služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí obsah, sdílejí obsah nebo stahují obsah:
2.1 který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána;
2.2 kterým porušují autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva;
2.3 kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření);
2.4 který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam, přičemž je z provozu vyloučeno i provozování Služeb Zákazníkům, kteří jsou spojováni a publikováni v souvislosti s pojmem spam;
2.5 který obsahuje nedovolené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázové systémy nebo způsobuje špatnou funkci serverů;
2.6 který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Provozovatele nebo případně jiných osob;
2.7 který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů, generátorů hesel apod.);
2.8 který lze označit jako hudební, zvukové, obrazové, filmové a jiné podobné soubory, k nimž Zákazník nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci;
2.9 který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Provozovatele a/nebo jeho pracovníků;
2.10 který je vlastnictvím Provozovatele a Zákazník jej šíří bez písemného svolení Provozovatele;
2.11 který je součástí poskytované služby Zákazníkovi, přičemž Zákazník nemá od Provozovatele písemné svolení k poskytování služby nebo její části třetím osobám;
2.12 kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob;
2.13 který je v rozporu s dobrými mravy;
a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Provozovatele.

3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Provozovateli, jeho dalším Zákazníkům nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhodných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpomalují servery Provozovatele, hostování stránek s nepovoleným obsahem, přetěžování připojení (například nelegálním stahováním hudby a filmů apod.), spamu a dalších činností, které jsou v rozporu se Smlouvou, obecně uznávanými pravidly, obecnými právními předpisy a obecně uznávanými způsoby využívání Zákazníkem objednané Služby a smluvními podmínkami, které s danou službou souvisejí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných Služeb může Provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.

4. Provozovatel má při zjištění porušení zákazů ze strany Zákazníka či jiného závadného jednání Zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování Služby Zákazníkovi, ukončit smluvní vztah výpovědí bez výpovědní lhůty a zároveň má Provozovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Cena uhrazená Zákazníkem i na období jím nevyužité po zrušení poskytované Služby se Zákazníkovi nevrací a sjednává se jako jednorázová sankce za porušení povinností Zákazníka.

XII. Změna nabídky

1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit aktuální nabídku poskytovaného Zboží a Služeb, včetně cen nebo jakékoliv parametry poskytovaných Služeb (včetně Služeb již existujících), a to s okamžitou účinností, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenou Službu, jsou podmínky Služby zachovány po celou dobu již dříve uhrazeného období v původním rozsahu. Provedením platby za Službu, která byla Provozovatelem změněna, pro další období, dává Zákazník najevo svůj souhlas s provozem služby dle aktuálně platné nabídky pro tuto Službu. U Zboží jsou platné ceny potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

2. Provozovatel má právo kdykoli uplatnit na standardně poskytované či jiné vybrané Zboží nebo Službu tzv. akční nabídku, a to například dočasným snížením ceny Zboží, poskytnutím nové Služby či nové doplňkové služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časově omezeného zvýhodnění dané Služby např. jejím zlevněním, dále snížením nebo odpuštěním zřizovacího poplatku, zvýhodněním zvýšenou využitelností Služby, anebo poskytnutím vybrané doplňkové služby či technologie bezplatně apod. včetně jakékoli kombinace několika typů zvýhodnění zároveň.

3. Zboží nabízené nebo Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými podmínkami akční nabídky, a to po dobu určenou Provozovatelem. Veškeré Zboží nebo Služby, které jsou v okamžiku zveřejnění akční nabídky již objednány či zřízeny, anebo jsou objednány až po ukončení platnosti akční nabídky, nemají nárok na získání zvýhodněných podmínek. Možnost změny existující běžné Služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Provozovatel a tato změna není ze strany Zákazníka jakkoli vymahatelná. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejněné akční nabídky kdykoli změnit, prodloužit či předčasně ukončit bez nároku na náhradu.

4. Provozovatel má právo kdykoli úplně odebrat jakékoliv Zboží nebo Službu ze své nabídky.

5. Zákazník, který službu odebranou z nabídky využívá, má nárok na její provoz v původním rozsahu, nikoli však na její úpravy, rozšíření či změny. Zákazník má možnost dohodnout s Provozovatelem převod takovéto své Služby na některou ze Služeb dle aktuální nabídky Provozovatele. Provozovatel může Zákazníka vyzvat ke změně Služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, po jehož uplynutí bude provoz původní Služby ukončen. Nezmění-li Zákazník na základě této výzvy Provozovatele využívanou Službu, nemá nárok na vrácení plateb, které v souvislosti s provozem Služby původní uskutečnil.

6. Za dostatečnou informaci o změně nabídky dle tohoto článku se považuje patřičná úprava na stránkách Provozovatele.

XIII. Platby

1. Provoz Služby je ze strany Provozovatele zajištěn po uzavření Smlouvy se Zákazníkem, a to na období, které Zákazník v Objednávce zvolil. Svůj zájem na prodloužení provozu již existující Služby u Provozovatele dává Zákazník najevo tím, že řádně a včas uhradí výzvu k zaplacení dalšího období, kterou automaticky nebo na základě objednávky Zákazníka vygeneruje Provozovatel a to v rozsahu odpovídajícím typu Služby včetně veškerých případných doplňkových Služeb tak, jak je Zákazník v okamžiku vystavení obnovovací faktury využívá. Splatnost vystavených faktur je dohodnuta na 7 kalendářních dní.

2. Pokud není uvedeno jinak, má Zákazník možnost změnit způsob provozu nebo rozsah objednané Služby pro další období, zejména přidáním či ubíráním dodatečných Služeb apod., a to v rozsahu, který odpovídá aktuální nabídce Služeb Provozovatele. Zákazník má právo měnit obsah nebo rozsah poskytované Služby pro další zvolené období kdykoliv před datem expirace již provozované Služby. Účinnost změn obsahu nebo rozsahu poskytované Služby je od prvního dne příštího období. V případě požadavku na okamžitou změnu je zákazník povinen uhradit poplatek za zpoplatněný provoz doplňkové Služby do aktuálního data expirace Služby, k níž doplňkovou službu přiobjednává. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se délka fakturačního období doplňkové Služby řídí fakturační periodou hlavní Služby, není-li výslovně uvedeno jinak. Doplňková Služba bude Zákazníkovi poskytnuta neprodleně po řádném přijetí platby za tuto Službu na účet Provozovatele. O blížícím se datu expirace Služby může být Zákazník ze strany Provozovatele informován odpovídajícím způsobem a to zejména zveřejněním informace v administračním rozhraní Zákazníka, případně zasláním zprávy na Zákazníkův kontaktní e-mail. Nedojde-li k řádné a včasné úhradě výzvy k zaplacení dalšího období, považuje se Služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) za vypovězenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu platnou podle ceníku i za Služby, které využil nad sjednaný limit.

4. Dokončením objednávky jakéhokoli Zboží nebo Služby nabízené Provozovatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání objednaného Zboží nebo Služby, a zároveň porozumění obsahu nabídky, na jejímž základě Zákazník objednávku uskutečnil. V případě potřeby může bližší informace ke konkrétní nabídce Zákazník získat především ve Znalostní bázi Provozovatele, případně dotazem na zákaznickou podporu Provozovatele. Dokončením objednávky vyjadřuje Zákazník také svůj souhlas s cenou příslušného Zboží nebo Služby. Ceny za Zboží nebo Služby jsou stanoveny na základě ceníku, který je umístěn na internetových stránkách Provozovatele a který je aktuálně platný. Pokud není na stránkách uvedeno jinak, jsou nabízené ceny Služeb zveřejňovány bez DPH. Na základě dokončené objednávky zašle Provozovatel Zákazníkovi na kontaktní e-mail informace potřebné pro provedení platby za objednané Zboží nebo Služby, případně jej informuje i dalším vhodným způsobem.

5. Pokud není speciálními smluvními podmínkami ke konkrétnímu Zboží nebo Službě stanoveno jinak, fakturuje se zálohově dopředu, přičemž se Zboží poskytne nebo Služba zřídí (nebo je prodloužena) až v okamžiku, kdy má Provozovatel na svém bankovním účtu dispoziční práva k platbě přijaté od Zákazníka.

6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude Zboží dodáno nebo objednané služby zprovozněny až po přijetí sjednané a identifikovatelné platby za službu na účet Provozovatele. Pokud platba za objednané Zboží nebo Služby nebude na účet Provozovatele připsána do 30 dnů od data vyfakturování, bude celá objednávka stornována.

7. Pokud se jedná o prodloužení již existující Služby, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se Služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných Služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Provozovatelem.

8. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet. Jakýkoli poplatek související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o poplatek za odchozí platbu, poplatek za mezinárodní platbu, poplatek za platbu on-line platební kartou apod. Pokud Zákazník neprovede platbu řádně, nebude možné přijatou platbu na straně Provozovatele identifikovat a služba bude považována za neuhrazenou se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Provozovatel zajišťuje včasné informování Zákazníka o nutném provedení platby, a to doručením oznámení na kontaktní e-mail Zákazníka nebo zobrazením informace k platbě v administračním rozhraní.

9. Po připsání platby ze strany Zákazníka na účet Provozovatele vystaví Provozovatel na uskutečněnou platbu řádný daňový doklad, který Zákazníkovi dodá způsobem, který je v souladu s příslušnými ustanoveními právního řádu. Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zák. č.235/2004 Sb. v platném znění s tím, aby daňový doklad byl vystaven v elektronické podobě a zaslán prostřednictvím e-mailové pošty nebo zpřístupněn v administraci ve vhodném elektronickém formátu. Provozovatel může rovněž zaslat daňové doklady jiným vhodným způsobem. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Zákazník má možnost kdykoli zažádat o předčasné ukončení provozu zprovozněné Služby, a to k tomu určeným formulářem ze svého administračního rozhraní. Pokud Zákazník nevyužívá nebo nadále nechce využívat zprovozněnou Službu v objednaném rozsahu, nemá nárok na jakékoli navrácení dříve uskutečněných plateb, které provedl ve prospěch Provozovatele v souvislosti s takovouto Službou.

11. Zákazník je oprávněn písemně reklamovat vystavené daňové doklady do 15 dnů od jejich obdržení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

XIV. Společná ustanovení

1. Předáním objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje cenu Zboží nebo Služeb, podmínky dodávky a veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání Objednávky.

2. Zákazník se zavazuje písemně informovat bez zbytečného odkladu Provozovatele o hrozbě vzniku škody a o její možné výši. Porušením tohoto závazku zaniká právo Zákazníka na náhradu škody.

3. Ve všech případech, ve kterých vznikne odpovědnost Provozovatele za vzniklou škodu Zákazníkovi, a tato odpovědnost není vyloučena těmito smluvními podmínkami, anebo zákonem, a dojde k reálnému vzniku škody, je Provozovatel povinen hradit pouze prokazatelně vzniklou škodu, přičemž její maximální možná výše se sjednává na částku 30 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda skutečná škoda je vyšší.

4. V případech, kdy Provozovateli vzniká právo na smluvní pokutu, není tím dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody mu vzniklé.

5. Tyto Podmínky platí ve všech smluvních vztazích mezi Zákazníkem a Provozovatelem, nestanoví-li na konkrétní smluvní vztah speciální smluvní podmínky či zvláštní samostatné ujednání jinak.

XV. Informace a některá zvláštní pravidla pro Zákazníky spotřebitele

A. Povinně sdělované informace

1. Provozovatel sděluje zákazníkovi, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 následující informace:
• Webové stránky Provozovatele www.pcinplzen.cz obsahují údaje o totožnosti Provozovatele včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.).
• Webové stránky Provozovatele www.pcinplzen.cz obsahují seznam Zboží nebo Služeb nabízených Provozovatelem k prodeji či zprostředkování.
• Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), tyto náklady si hradí sám Zákazník. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.
• Provozovatel požaduje úhradu Ceny před započetím plnění služby Zákazníkovi.
• Ceny služeb Provozovatele jsou na webových stránkách Provozovatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Zákazník je povinen zaplatit cenu zboží včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
• Ceny služeb včetně daní a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky Provozovatele a aktuálně platného Ceníku a z těchto Podmínek.
• Způsob platby vyplývá z těchto Podmínek.
• V případě, že Zákazník je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s Provozovatelem odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání Provozovatel nebo na formuláři pro odstoupení od smlouvy, jež je k dispozici na webových stránkách Provozovatele www.pcinplzen.cz.
• Uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Provozovatele, přičemž registrovaní uživatelé Provozovatele mají k těmto údajům přístup ve svém profilu.
• V případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
• Se stížností se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady dodávaného Zboží nebo Služeb spočívající zejména v tom, že nebyla dodávána Zboží nebo Služba v objednaném obsahu či rozsahu. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady Zboží nebo Služeb bez zbytečného odkladu u Provozovatele a má právo požadovat:
• Je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
• Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nového předmětu Smlouvy bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu Smlouvy,
b) na odstranění vady opravou předmětu Smlouvy,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) odstoupit od Smlouvy.
• Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle písm. c).
• Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Dokud Zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Provozovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele. Do odstranění vady nemusí Zákazník platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Práva z vady se uplatňují u Provozovatele, a to písemně na adrese: Sokolovká 773/35, 323 00 Plzeň, či na e-mail Provozovatele: info@pcinplzen.cz, a to zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

3. Postup při vytknutí vad - reklamaci

A. Způsob reklamace

1. Při uplatnění reklamace je nutno Provozovateli písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vadného plnění ze strany Provozovatele sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:
- jméno a příjmení, anebo firmu a IČ Zákazníka
- identifikační údaje
- popis vady nebo reklamace
- navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady

2. V případě písemností zaslaných Zákazníkem na adresu Provozovatele, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace.

3. Písemná reklamace bude odeslána na adresu Sokolovská 773/35, 323 00 Plzeň, anebo na e-mail: info@pcinplzen.cz.
b) Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace
1. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) Zákazníka, který je spotřebitel, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přiměřené složitosti a povaze vytýkané vady, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodli na delší lhůtě.
2. Provozovatel po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:
2.1) uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu,
2.2) neuzná reklamaci jako oprávněnou
O způsobu vyřízení reklamace informuje Zákazníka.

B. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 zákona

1. Právo odstoupit od Smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této Smlouvy informovat písemně Provozovatele na adrese Sokolovská 773/35, 323 00 Plzeň anebo na e-mail: info@pcinplzen.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Na webové stránce www.pcinplzen.cz může Zákazník rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li této možnosti, Provozovatel obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Provozovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Provozovatelem nabízený). Pro vrácení plateb použije Provozovatel stejný platební prostředek, který Zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy uzavřené s Provozovatelem (jejímž předmětem je poskytování služeb) a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník - spotřebitel Provozovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

C. Prohlášení zákazníka spotřebitele

Zákazník výslovně žádá, aby Provozovatel započal s poskytováním Služby dle uzavírané Smlouvy s Provozovatelem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a dále souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle Smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od Smlouvy odstoupit.

D. Pro případ rozporu Podmínek a pravidel na ochranu spotřebitele platí pro zákazníka spotřebitele ustanovení těchto Podmínek a zákonných ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která slouží v jeho prospěch.

XVI. Závěr

1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se všeho Zboží nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění bude vyžadováno právními předpisy s Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.

2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem a vedle těchto Podmínek, případně Dalších smluvních podmínek provozovatele, rovněž veškerými zákonnými předpisy, především zák. č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a pro spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

3. Provozovatel může kteroukoli část Smlouvy nebo Podmínek změnit v souladu s ust. §1752 zákona kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn na www.pcinplzen.cz, nestanoví-li tyto Podmínky jiný termín. Platí, že zveřejnění změn na www.pcinplzen.cz je oznámením podle ust. § 1752 odst. 1 zákona. Zachováním provozu Služeb, které Zákazník využívá, i po změně Smlouvy, Podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu Služeb. Zákazník má však právo písemným sdělením doručeným Provozovateli změny Smlouvy nebo Podmínek odmítnout a tak smlouvu vypovědět, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a ve lhůtě 30 dnů od okamžiku zveřejnění změn na www.pcinplzen.cz.

4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě této Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Jestliže na základě výslovné žádosti Zákazníka bude pořízen úřední překlad textu Smlouvy, uhradí náklady tohoto překladu Zákazník a platí, že v případě sporu o interpretaci pojmů a ustanovení Smlouvy se použije výklad znění smlouvy v českém jazyce.

6. Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 18.11.2014 a nahrazují tak všechny dosavadní Smlouvy, Podmínky, Smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tyto Podmínky se vztahují na všechny Služby poskytované Provozovatelem.

 

Všeobecné smluvní podmínky zpracovala Advokátní kancelář Biem a Schýbal

Zaujali jsme vás? Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Vaše jméno:
Váš telefon:
Váš e-mail:

Vaše zpráva:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zde »


PC-IN Plzeň

Reference

PilsProjekt
29.05.2024
PilsProjekt

Sledujte nás